(2kB)
Strona zawiera opisy:akcesoria przeciw pożarowe
temat zawiera:Przepusty
Otwory technologiczne
Izolatory, wypełniacze
zobacz też tematy powiązane:klapy przeciw pożarowe
wentylatory przeciw wybuchowe
anemostaty, zawory p.poż
akcesoria montażowe
OCHRONA PRZECIW POŻAROWA
otworów przejść rurowych, kablowych, drzwiowych dylatacji, wentylacji wyrównawczej, otworów inspekcyjnych
OCHRONA PPRZECIW POŻAROWA
otworów przejść rurowych, kablowych, drzwiowych dylatacji, wentylacji wyrównawczej, otworów inspekcyjnych opis w formacie pdf
Techniczna ochrona przeciwpożarowa w budownictwie powinna odpowiadać warunkom określonym na podstawie odpowiednich regulacji prawnych dla budynków. Oferta zawiera materiały do oddzielania przeciwpożarowego stref:

I. PRZEPUSTY
1. Kaseta PROMASTOP
2. Kaseta PROMASTOP I
3. Kołnierz UNICOLLAR
4. Wkład SLEEV-IT
5. Opaski SLEEV-IT
6. Kołnierz SLEEV-IT
II. OTWORY TECHNOLOGICZNE
1. Kratka wentylacyjna
2. Klapa rewizyjna
III. SZCZELINY
1. Uszczelniacze PROMASEAL - PL
2. Zaprawy PROMASTOP
3. Pianka PROMAFOAM
4. Masa PROMASEAL - Mastic
IV. KONSTRUKCJE, instalacje
1 Farby FLAME CONTROL
2 Masa ogniochronna FIRELIT ABA
3 Zaprawa VERMIPLASTER
4. Płyty CONLIT
I. PRZEPUSTY
1. Kaseta ogniochronna PROMASTOP® EI120
(26kB)
Opis wyrobu:
Kaseta ogniochronna PROMASTOP® zabezpiecza otwory w ścianach i stropach, przez które przeprowadzane są palne rury z tworzyw sztucznych (np.PVC). Uniemożliwia to w przypadku pożaru rozszerzenie się ognia i dymu na sąsiednie strefy pożarowe: pomieszczenia, piętra, klatki schodowe, korytarze itd.

Zakres zastosowania: Instalacje kanalizacyjne i wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej od 32 do 200 mm.
Instalacje poczty pneumatycznej i przewodów odpylających z tworzyw sztucznych, o zewnętrznej średnicy =< 200 mm.
opis w formacie pdf
I.2. Kaseta ogniochronna PROMASTOP®-I EI120
Opis wyrobu:
Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I są gotowymi do zastosowania wyrobami składającymi się z obudowy wykonanej z blachy stalowej i wkładu ogniochronnego ze specjalnego materiału PROMASEAL®-PL (Certyfikat Zgodności Nr ITB-179/2001). Materiał ten pęczniejąc w podwyższonych temperaturach uszczelnia przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych w oddzieleniach przeciwpożarowych.

Zakres zastosowania: Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I służą do uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w ścianach i stropach wykonanych z cegły pełnej, dziurawki, z betonu zwykłego lub z gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 10 cm w przypadku ścian oraz 15 cm w przypadku stropów.
Kasety ogniochronne PROMASTOP®-I mogą być stosowane dla rur z tworzyw sztucznych (np. PVC, PP, PE) o średnicach zewnętrznych od 32 do 200 mm i grubościach ścianek od 1,8 do 11,8 mm.
Przejścia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-I spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 120. Oznacza to, że szczelność i izolacyjność ogniowa przejścia nie jest mniejsza niż 120 minut.
W przypadku przejść w stropach i ścianach o wymaganej gazo- i dymoszczelności przestrzeń między rurami a ścianami otworu powinna być przed założeniem kaset dokładnie wypełniona zaprawą cementową.
opis w formacie pdf
I.3.Uniwersalny kołnierz ogniochronny PROMASTOP®-UniCollar
(17kB)
Zalety wyrobu

wszystkie elementy dostępne w kartonowym opakowaniu
zawartość opakowania dla wszystkich średnic rur
bezproblomowe przycięcie kołnierza dla każdej średnicy
montaż na zewnątrz lub wewnątrz ściany
montaż w lekkiej ścianie działowej

Wskazówki ogólne
PROMASTOP-UniCollar wraz z niezbędnymi akcesoriami pakowany jest w stabilne, tekturowe opakowanie. Całkowita długość kołnierza wynosi 2,19 m (146 segmentów szerokości 15 mm każdy).W zależności od średnicy rury przycinane są kołnierze o odpowiedniej długości. np. z jedego opakowania można uzyskać 5 kołnierzy dla rur o średnicy zewnętrznej 110 mm. Możliwość przycinania ułatwia magazynowanie i dostępność wyrobu dla różnych średnic rur z tworzywa sztucznego. Kołnierze mogą być stosowane dla rur z PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PE oraz PE-HC o średnicach 32-200 mm.Każde przejście instalacyjne powinno byś oznakowane czytelną etykietą informacyjną.
opis w formacie pdf
I.4. Wkład ogniochronny SLEEV-IT
Wkłady ogniochronne SLEEV-IT służą do zabezpieczenia przeciwpożarowego okrągłych przewodów wentylacyjnych z PVC przechodzących przez ściany i stropy. Klasa odporności ogniowej 2 godziny. (EJ120)
Wkłady ogniochronne SLEEV-IT składają się z zewnętrznej ubudowy w kształcie niepełnego pierścienia oraz z elastycznych, termopęczniejących wkładów INTUMEX L. W warunkach pożaru, w temperaturze 150 st C, materiał we wkładach SLEEV-IT pęcznieje i zamyka otwór po spalonym przewodzie wentylacyjnym z PVC, zapobiegają przenikaniu ognia i gorących gazów przez przegrodę budowlaną
opis w formacie pdf
I.5. Opaski ogniochronne SLEEV-IT
Przeznaczenie:
Opaski ogniochronne SLEEV-IT przeznaczone są do uszczelnienie otworów w ścianach i stropach, przez które przeprowadzone są rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE lub PP).
Opaski ogniochronne SLEE-IT wykonane są z elastycznych, termopęczniejących wkładów INTUMEX L umieszczonych w rękawie ochronnym z folii polietylenowej.
W warunkach pożarum w temperaturze 150 st C, opaski SLEEV-IT pęcznieją i zamykają otwór po spalonej rurze z tworzywa sztucznego, zapobiegając przenikaniu ognia i gorących gazów przez przegrodę budowlaną
opis w formacie pdf
I.6. Kołnierz ogniochronny SLEEV-IT
Przeznaczenie: kołnierze ogcniochronne SLEEV-IT przeznaczone są do uszczelniania otworów w ścianach i stropach, przez które przeprowadzone są rury z tworzyw sztucznych (PCV,PE lub PP). Klasa odporności ogniowej do 2 godzin
Kołnierze ogniochronne SLEEV-IT składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie pierścienia, wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej oraz elastycznych, termopęczniejących wkładów INTUMEX L.
W warunkach pożaru, w temperaturze 150 st C, materiał w kołnierzach SLEEV-IT pęcznieje i zamyka otwór po spalonych rurach z tworzywa sztucznego (PVC,PE lub PP) zapobiegają przenikaniu ognia i gorących gazów przez przegrodę budowlaną.
opis w formacie pdf
II.OTWORY TECHNOLOGICZNE
II.1. Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL®
(28kB)
Opis wyrobu:
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® wykonane są z organicznego, intumescencyjnego materiału, który pod wpływem temperatury pożaru tworzy pianę o właściwościach termoizolacyjnych. Piana ta zamyka otwory wentylacyjne, nie dopuszczając do rozprzestrzeniania się ognia i dymu.
Zakres zastosowania:
Przeciwpożarowe kratki wentylacyjne PROMASEAL® służą do wentylowania kanałów kablowych i instalacyjnych, przestrzeni międzysufitowych oraz do wypełniania otworów wentylacyjnych w przegrodach oddzieleń przeciwpożarowych.
W zależności od wymaganej klasy odporności ogniowej kanału kablowego, ściany, stropu lub sufitu podwieszonego należy użyć kratki wentylacyjnej PROMASEAL® o odpowiedniej grubości.
opis w formacie pdf
II.2. Rewizyjne klapy przeciwpożarowe Promat ®
(19kB)
Opis wyrobu:
Rewizyjne klapy przeciwpożarowe Promat® wykonane są z płyt ogniochronnych PROMATECT®-H i PROMATECT®-L umieszczonych w obudowie z blachy stalowej. Zakres odporności ogniowej klap: od EI 30 do EI 120.
Zakres zastosowania:
Rewizyjne klapy przeciwpożarowe Promat® mogą być stosowane w:
- przegrodach sufitowych
- stropach masywnych
- lekkich ścianach działowych
- ścianach masywnych.
Informacje dodatkowe:
Klapy dostarczane są w formie gotowej do montażu.
opis w formacie pdf
III. SZCZELINY
III.1. Ogniochronne wyroby uszczelniające PROMASEAL® -PL
(24kB)
Opis wyrobu:
PROMASEAL®-PL jest materiałem intumescencyjnym, pęczniejącym pod wpływem wysokiej temperatury. Uniemożliwia to rozszerzanie się ognia i dymu przez fugi i szczeliny.
Zakres zastosowania:
Uszczelnienie drzwi przeciwpożarowych , klap przeciwpożarowych, otworów rewizyjnych, przepustów instalacyjnych;do wykonania uszczelnień między masywnymi elementami budowlanymi (szczeliny dylatacyjne - 482.20).
opis w formacie pdf
III.1a Element szczelinowy PROMASEAL®-PL
(17kB)
Opis wyrobu:
Elastyczny element złożony z miękkiej pianki i pasm PROMASEAL®-PL, do montażu np. w szczeliny dylatacyjne. W czasie pożaru zwiększa objętość wytwarzając pianę ogniochronną wypełniającą szczelinę.
Zakres zastosowania:
Do wszelkich szczelin budowlanych, fug dylatacyjnych itp., gdzie należy uniemożliwić rozprzestrzenianie się ognia. Dodatkowo chroni przed zniszczeniem przez pożar zabetonowane elastyczne taśmy dylatacyjne .
opis w formacie pdf
III.1b. Pasma zamykające PROMASEAL®-PL
(27kB)
Opis wyrobu:
Pasma zamykające PROMASEAL®-PL składają się z pasma PROMASEAL®-PL 2,5 mm, połączonego z elastyczną pianką grubości 10 mm.
Zakres zastosowania:
Pasma PROMASEAL®-PL stosuje się w połączeniach lekkich sufitów do ścian, ograniczając w ten sposób rozprzestrzenianie się ognia i dymu.
opis w formacie pdf
III.1c. PROMASEAL®-ST
(22kB)
Opis wyrobu:
Specjalny materiał , który pęcznieje w przypadku pożaru. Powstała w ten sposób piana zamyka fugi i otwory, co uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i toksycznych gazów.
Zakres zastosowania:
Uszczelnienie drzwi i klap przeciwpożarowych, do zabezpieczenia przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych, produkcji kratek wentylacyjnych oraz uszczelek.
opis w formacie pdf
III.2. ZAPRAWY PROMASTOP
III.2a. Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® Typ S
(28kB)
Opis wyrobu:
Związana cementem zaprawa z dodatkami lekkimi.
Zakres zastosowania: Zaprawa ogniochronnaPROMASTOP® Typ S, jest zaprawą służącą do wykonania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej od EI 30 do EI 120.
Stosowana jest do przejść kablowych:
w ścianach murowanych
w ścianach i stropach z betonu lub żelbetu.
opis w formacie pdf
III.2b. Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III
(18kB)
Opis wyrobu:
Związana cementem specjalna zaprawa ogniochronna.
Zakres zastosowania:
Zaprawa ogniochronna PROMASTOP® MG III jest stosowana do montażu klap oraz drzwi przeciwpożarowych, przejść przewodów wentylacyjnych i niepalnych rur przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego.
opis w formacie pdf
III.3. Pianka ogniochronna PROMAFOAM® -C
(21kB)
Opis wyrobu:
Zmodyfikowana pianka poliuretanowa z dodatkiem środków ogniochronnych.
Zakres zastosowania:
Do uszczelniania przejść instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montażu drzwi przeciwpożarowych.
opis w formacie pdf
III.4. Masa ogniochronna PROMASEAL® - Mastic
(18kB)
Opis wyrobu:
Masa ogniochronna PROMASEAL®-Mastic jest wyrobem uszczelniającym wykonanym na bazie akryli, o wszechstronnym zastosowaniu w techniczno-budowlanej ochronie przeciwpożarowej.
Zakres zastosowania:
Masa ogniochronna PROMASEAL® - Mastic służy do uszczelniania:
przejść kabli
przejść rur
szczelin dylatacyjnych
drzwi przeciwpożarowych
przeszkleń ogniochronnych
połączeń ścian i sufitów
szczelin między elementami prefabrykowanymi
szczelin w lekkich ścianach działowych
opis w formacie pdf
IV.1. Farby FLAMECONTROL
Pęczniejące farby systemu FlameCONTROL No 173 stanowią bardzo cienką, elastyczną powłokę produkowaną przez firmę Flame Control Coatings Inc. USA. Farby tego systemu chronią konstrukcje metalowe przed niszczącym działaniem ognia i wysokiej temperatury. Stal węglowa jest powszechnie i chętnie stosowanym materiałem konstrukcyjnym. W odróżnieniu od konstrukcji żelbetowych, konstrukcje stalowe w trakcie ogrzewania bardzo szybko osiągają, w całym przekroju, wysokie wartości temperaturowe, a wskutek spadku granicy plastyczności i współczynnika sprężystości ulegają odkształceniu. Procesy te zachodzą już w temperaturze 450-550° C. Wielkość ta, przy której zachodzą zmiany parametrów wytrzymałościowych, nazywa się temperaturą krytyczną stali. Po osiągnięciu tej temperatury konstrukcja stalowa odkształca się, ulega zniszczeniu, a wraz z nią cały wsparty na niej obiekt. Zadaniem ochrony przeciwpożarowej przy pomocy powłok malarskich jest wytworzenie takiej bariery, aby pomimo rozwiniętego pożaru (temperatura rzędu 800-1200° C) nie wystąpiły przez określony czas stany graniczne nośności konstrukcji. W przypadku kontaktu konstrukcji pokrytej systemem FlameCONTROL No 173 z płomieniem, po ogrzaniu powłoki do temperatury 200-250° C składniki farby zaczynają reagować ze sobą, powłoka spienia się. Wydzielająca się para wodna i powstające gazy tworzą grubą, zwartą barierę tłumiącą działanie ognia zabezpieczającą chroniony metal. Pozwala to na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się ognia.


System FlameCONTROL No 173 jako pierwszy w Polsce uzyskał Certyfikat Zgodności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr - 199/02. System posiada również, Aprobatę Techniczną ITB AT - 15 - 3112/2001 oraz wymaganą od 18 lutego 1999 roku zarządzeniem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Kartę Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.Produkt posiada także atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.opis w formacie pdf
IV.2 Masa ogniochronna FIRELIT ABA

Masa ogniochronna FIRELIT ABA zapobiega:
- zapalaniu się instalacji kablowych płomieniem znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu pochodzącym od ognia zewnętrznego.
- samoczynnemu zapaleniu się kabli wskutek zwarcia lub przegrzania się przewodów elektrycznych
- rozprzestrzeniania się ognia wzdłuż pionowych i poziomych tras kabli.

Zasada działania

Ogniochronne działanie masy FIRELIT ABA na kablach elektrycznych polega na wykorzystywaniu zjawiska ablacji tzn. chłodzenia powierzchni kabli. Podczas pożaru zostają wyzwolone reakcje endotermiczne, które zużywają energię cieplną w ograniczonym stopniu, przez co podgrzewanie kabli jest spowolnione w czasie, są one schładzane. Dodatkowo przy reakcjach zużywających energię wytwarza się para wodna, która opóźnia i ogranicza tworzenie się płomieni. W przypadku pożaru następuje odkształcenie kabli i elementów konstrukcyjnych wskutek podgrzania. Powłoka FIRELIT ABA jest na tyle elastyczna, że rozszerza się i dzięki temu zamyka ewentualne uszkodzenia powłoki kabla np. pęknięcia.

opis w formacie pdf
IV.3 Zaprawa VERMIPLASTER

Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu i dodatków modyfikujących. Po dodaniu do niej wody zarobowej stanowi gotowy do natrysku na konstrukcje stalowe środek. Po związaniu i stwardnieniu zaprawy powstaje tynk o właściwościach ogniochronnych.

Przeznaczenie
Zaprawa VERMIPLASTER przeznaczona jest do biernej ochrony przeciwpożarowej znajdujących się wewnątrz obiektów budowlanych konstrukcji stalowych o profilach zamkniętych i otwartych, o wskazanej masywności przekroju U/A <= 400 m-1. Konstrukcje stalowe zabezpieczone są przed oddziaływaniami termicznymi pożarów standardowych w klasach odporności R30, R60, R90, R120 i R180.

opis w formacie pdf
IV.4 System CONLIT Plus


1. Elementy systemu

a) Płyty Conlit Plus

b) Płyty Conlit Plus 120 ALU

c) Klei Colnlit GLUE

Przeznaczenie

System Conlit Plus przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z blachy stalowej w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i budynku użyteczności publicznej. Przewody mogą być przeprowadzone przez stropy o grubości co najmniej 200 mm i ściany o grubości co najmniej 150 mm.

Dzięki unikatowej strukturze płyt będącej połączeniem twardej wełny z granulatem wodorotlenku magnezu, grubość zabezpieczenia została zredukowana do 60 mm dla wszystkich klas odporności ogniowej niezależnie od przebiegu kanału. W praktyce przekłada sie to na efektywne rozmieszczenie przewodów w świetle wysokości kondygnacji oraz na zminimalizowanie akcesoriów mocujących płyty do jednego wymiaru (jednakowa długośc szpilek, gwoździ montażowych, itd.) Grubość zabezpieczenia została dobrana tak, aby zapewnić właściwe zabezpieczenie połączeń kołnierzowych bez konieczności stosowania w tym miejscu dodatkowych opasek z wełny mineralnej.


opis w formacie pdf
 
- start -   - o firmie -   - kontakt -   - upłynnienia -   - do góry -
- praca -   - usługi-   - oferta -   - mapa serwisu -
opisy produktów w formacie pdf
- wyszukiwarka strony -